Even voor­stel­len: Jan­nie­ke Prins

Hoi al­le­maal! Ik ben Jan­nie­ke Prins, psy­cho­loog en 25 jaar oud. Ik ben hier be­gon­nen als sta­gi­ai­re. Ik stu­deer­de in En­sche­de en ik mocht sta­ge lo­pen in Al­me­lo (nu is dat Wier­den) en Zwol­le. Echt een fij­ne plek om te le­ren en wat werk­er­va­ring op te doen! Na mijn sta­ge kon ik blij­ven plak­ken voor een werk­er­va­rings­plaats en la­ter voor een ech­te en be­taal­de baan. Vo­rig jaar ben ik van­uit En­sche­de te­rug ver­huisd naar Mee­den en toen had ik het ge­luk dat ze in Gro­nin­gen nog een psy­cho­loog zoch­ten. Dus zo kon ik toch bij Ele­os blij­ven.

Om­dat ik in ver­schil­len­de teams heb ge­werkt en ook ver­schil­len­de rol­len bin­nen de teams heb ge­had, heb ik veel mee­ge­kre­gen van de werk­sfeer en de prak­ti­sche om­stan­dig­he­den. Ele­os is een mooie or­ga­ni­sa­tie, en te­ge­lijk denk ik ook dat er nog ruim­te is voor ver­be­te­ring. Daar­om sprak de va­ca­tu­re voor de OR mij aan. Ik vind het leuk om te zien wat er ‘daar­bo­ven’ in de or­ga­ni­sa­tie al­le­maal ge­beurt en ik denk graag mee om zo – stap­je voor stap­je – Ele­os een steeds mooi­e­re or­ga­ni­sa­tie te la­ten wor­den. Ik ben pas sinds mei lid van de OR, dus ik kijk nu voor­al mee en doe mijn best om zo snel mo­ge­lijk ac­tief te kun­nen mee­doen. Ge­luk­kig gun­nen de an­de­re OR-le­den de nieu­we le­den al­le tijd en ruim­te om zich op de­ze nieu­we taak te rich­ten en er­aan te wen­nen.

Ver­der is het mis­schien nog leuk om wat per­soon­lij­ke din­gen van mij te we­ten: ik woon in Mee­den (een dorp­je in Gro­nin­gen). Ik heb een re­la­tie met Jan Henk en in sep­tem­ber ho­pen we te gaan trou­wen! We zijn druk op zoek naar een huis, maar dat is in de­ze markt best een uit­da­ging. Ja echt, zelfs op het plat­te­land! Ge­luk­kig ben ik een nuch­te­re Gro­nin­ger en ge­loof ik wel dat het goed komt. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om sa­men met vrien­den of fa­mi­lie iets ge­zel­ligs te on­der­ne­men, zo­als sa­men eten of een spel­le­tje doen. Ik vind het leuk om te bak­ken en te ko­ken, maar ik ben ook graag bui­ten: wan­de­len met de hond, paard­rij­den of ge­woon een boek­je le­zen in de tuin. Ten­zij het te koud is na­tuur­lijk, dan lek­ker op de bank on­der een de­ken­tje.

Als je nog iets van mij of van de OR wil we­ten, stuur ge­rust een be­richt­je: jan­nie­ke.prins@ele­os.nl. Dat vind ik leuk!

Benieuwd naar een baan bij Eleos?